Obowiązek informacyjny dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej RODO) informuję Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin; (dalej MICHAEL PIETRAS).
 2. Pani/Pana dane osobowe przekazane w treści formularza przy składaniu zamówienia, jako naszego klienta, będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
 3. realizacji zamówienia i przekazywania informacji na temat stanu realizacji zamówienia przez okres realizacji zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. rozliczeń finansowych ( dokumentacja księgowa, rachunkowa, bankowa) przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego, ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat po zakończeniu realizacji zamówienia, a w przypadku toczącego się postępowania w terminie 3 lat od jego zakończenia oraz upływu terminów przedawnienia (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez naszych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz będą udostępniane podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi technicznej, księgowej, bankowej i prawnej oraz organom państwowym, wobec których administrator jest zobowiązany do przekazywania informacji w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art. 15 ust.3 RODO);
  3. sprostowania danych osobowych Pani/Pana, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeśli Administrator nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
   1. gdy Pani/Pan kwestionują prawidłowość danych dotyczących Pani/Pana na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości posiadanych danych,
   2. gdy dane Pani/Pana są przetwarzane niezgodnie z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • gdy Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy jakie do przetwarzania ma Administrator są nadrzędne wobec wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;
 1. przenoszenia danych – otrzymania przez Panią/Pana swoich danych przekazanych Administratorowi na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem oraz jeżeli przekazane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przekazania tych danych innemu Administratorowi (art. 20 RODO);
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator ma obowiązek dokonać oceny czy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub ustalenia podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. do cofnięcia zgody, w każdym momencie i bez podawania przyczyn, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu, dla którego udzieliła Pani/Pan zgody co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w tym celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora przed cofnięciem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się z administratorem kierując korespondencje na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl  poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce się skorzystać.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Przekazanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZakazanyDlugopis.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na jakich gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe, podczas korzystania z usług naszego Sklepu zakazanydlugopis.pl. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z usług naszego Sklepu zakazanydlugopis.pl. zapoznać się z niniejszą Politykę Prywatności oraz Polityką Cookies. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies prosimy kierować na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

I. W jaki sposób gromadzimy dane?
1. Podczas tworzenia, używania lub zmiany konta użytkownika, składania zamówienia, dostarczane nam są informacje, takie jak:
– imię oraz nazwisko,
– adres,
– nazwa użytkownika,
– numer telefonu,
– adres email.

2. Istnieje możliwość korzystania z naszego Sklepu w sposób anonimowy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w naszym Sklepie.

3. Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
zakazanydlugopis.pl jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin; NIP: 7123428839; KRS: 0000943875

II. W jaki sposób przetwarzamy dane?
1. Dane, które otrzymujemy, przetwarzane są przez nas w następujących celach:
• zapewnienie możliwości złożenia zamówienia w Sklepie,
• zapewnienie możliwości dostępu do konta klienta,
• zapobieganie działaniom bezprawnym lub sprzecznym z naszym Regulaminem,
• ulepszanie naszych usług.

2. W każdej chwili można zakończyć korzystanie z usług naszego Sklepu, zamknąć swoje konto lub cofnąć zgodę na otrzymywanie korespondencji od nas. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

3. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że zachodzi sytuacja, w której jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez nasz Sklep oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

III. W jaki sposób chronimy dane?
1. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną istnieje standardowe ryzyko związane z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

2. Ze swojej strony stosujemy następujące środki mające na celu ochronę oraz poprawę bezpieczeństwa Twoich danych:
– certyfikat SSL

3.Podejmujemy intensywne działania, by chronić naszych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych, a także nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub unicestwieniem przetwarzanych przez nas danych.

IV. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin;
2) kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych – kontakt@zakazanydlugopis.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.