Obowiązek informacyjny do korespondencji e-mailowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej RODO) informuję Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin; (dalej MICHAEL PIETRAS).
2. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji w celu:

a. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowanie kontaktu z adresatami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji innych wniosków oraz w celu ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f; art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
Korespondencja będzie przechowywana przez okres 2 lat, chyba że wiadomość zawiera treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane do 3 lat, czyli upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jeśli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie nadawcy informacji dotyczącej marki administratora, produktów oferowanych i usług świadczonych przez administratora a odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierała żądane przez nadawcę informacje to wysłane zapytanie będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji na wskazany w korespondencji adres e-mailowy w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez naszych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz będą udostępniane podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi technicznej, księgowej, bankowej i prawnej oraz organom państwowym, wobec których administrator jest zobowiązany do przekazywania informacji w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. .
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b. otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art. 15 ust.3 RODO);
c. sprostowania danych osobowych Pani/Pana, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d. usunięcia danych – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeśli Administrator nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
i. gdy Pani/Pan kwestionują prawidłowość danych dotyczących Pani/Pana na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości posiadanych danych,
ii. gdy dane Pani/Pana są przetwarzane niezgodnie z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
iii. gdy Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy jakie do przetwarzania ma Administrator są nadrzędne wobec wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;
f. przenoszenia danych – otrzymania przez Panią/Pana swoich danych przekazanych Administratorowi na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem oraz jeżeli przekazane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przekazania tych danych innemu Administratorowi (art. 20 RODO);
g. sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator ma obowiązek dokonać oceny czy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub ustalenia podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach (art. 21 RODO);
h. do cofnięcia zgody, w każdym momencie i bez podawania przyczyn, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu, dla którego udzieliła Pani/Pan zgody co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w tym celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora przed cofnięciem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie będzie zgodne z prawem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem kierując korespondencje na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce się skorzystać.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Przekazanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin; (dalej MICHAEL PIETRAS).
Z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się zapoznać klikając w link – Zasady przetwarzania danych osobowych.
Treść podkreślona powinna być „podlinkowana” do treści Obowiązek informacyjny do korespondencji e-mailowej.